Keurmeesters Reglement Stichting Internationale Onafhankelijk Katten Keurmeesters

Examencommissie:

Voorzitter dhr. P.J. Peters , Internationaal Keurmeester

Secretaris J. Peters,  Internationale Keurmeester                                     Penningmeester mevr. C. Kleinendorst, Internationaal Keurmeester

De examencommissie is gerechtigd een beslissing te nemen afwijkend van dit reglement bij bijzondere omstandigheden.

Een Internationale keurmeester is een keurmeester die in minimaal 4 verschillende landen heeft gekeurd. Als hieraan nog niet is voldaan is het een keurmeester.

Toelichting examen doen:

Examen wordt door tenminste 2 erkende keurmeesters afgenomen. Keurmeesters die examen afnemen moeten zelf minimaal 2 jaar bevoegdheid hebben voor het ras c.q. variëteit waarvoor examen gedaan wordt.
Ook moeten de betreffende erkende keurmeesters minimaal 4 maal gekeurd hebben in het ras waarin examen wordt afgenomen op een Internationale Kattententoonstelling.

Examens kunnen worden afgelegd bij door de examencommissie erkende Kattenverenigingen op een Internationale Kattententoonstelling.

Om te gaan leerlingen moet eerst aan deze voorwaarde voldaan worden: ·

Leerling keurmeester examen De kandidaat, moet alvorens het leerling keurmeester examen mag worden afgelegd, aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn.
  2. de kandidaat moet tenminste drie jaar fokervaring met raskatten hebben. 3. de kandidaat moet tenminste 10 originele steward verklaringen kunnen overleggen, door de kandidaat behaald in de  periode van tenminste één jaar bij tenminste vijf verschillende keurmeesters.

Inhoud leerling keurmeesterexamen: Dit examen is gelijk voor zowel de langhaar – half langhaar – als korthaar examenkandidaten.

Dit examen bestaat uit 30 vragen betreffende de algemene kennis van katten. De vragen moeten schriftelijk, onder toezicht van 2 erkende keurmeesters worden beantwoordt zonder gebruikmaking van naslagwerken.
De tijdsduur voor dit examen is maximaal 90 minuten.
De kandidaat wordt afgewezen indien de waardering lager is als 70% van het te behalen resultaat.
Bij minder dan 80% doch meer dan 70% van de totale waardering kan door de examinatoren om een mondelinge toelichting worden gevraagd.
Als deze voldoende is, kan het diploma worden uitgereikt.

Theorie-examen van een rasgroep: De kandidaat moet minimaal 21 jaar oud zijn.
Bij het eerste theorie examen moeten er 10 leerling verklaringen overlegd worden van minimaal 5 verschillende keurmeesters op een Internationale Kattententoonstelling.

Op de leerling verklaring moet indien mogelijk het ras en het aantal van de gekeurde katten worden vermeld.
Voor het examen van grote rassen moet er tenminste een aantal van 60-80 katten gezien zijn.
Bij kleine ras groepen is het aantal ter beoordeling van de examencommissie.

De kandidaat moet vóór ieder volgend theorie-examen ten minste 5 originele leerling-verklaringen kunnen overleggen betreffende de ras groep waarvoor examen wordt gedaan bij minimaal 3 verschillende keurmeesters.

Aanvraag voor een examen moet minimaal 6 weken voor het examen schriftelijk zijn aangevraagd bij de Examencommissie en de betreffende vereniging waar men examen wil afleggen.
Alle benodigde verklaringen dienen meegestuurd te worden naar de examencommissie.
De vereniging waar het examen passeert dient ook gemeld te worden bij de examencommissie.

Het theorie-examen bestaat uit 20 tot 25 vragen over het fenotype en de rasstandaard van het ras waarin men examen aflegt.
De tijdsduur van dit theorie-examen is maximaal 80 minuten.

De kandidaat wordt afgewezen indien de waardering lager is als 70% van het te behalen resultaat.
Bij minder dan 80% doch meer dan 70% van de totale waardering kan door de examinatoren om een mondelinge toelichting worden gevraagd.
Als deze voldoende is, kan het diploma worden uitgereikt.

Praktijkexamen voor een rasgroep De kandidaat moet vóór het afleggen van een praktijkexamen voor een ras groep het theorie examen voor de betreffende ras  groep c.q. variëteit hebben behaald.

Een praktijkexamen dient altijd op een Internationale Raskatten Tentoonstelling in de keurmeesters ruimte te geschieden.
Er wordt gekeken hoe de kandidaat keurt, of hij/zij de katten goed beoordeeld aan de hand van de standaard.

Inhoud van het praktijkexamen: Teneinde te kunnen beoordelen of de kandidaat.
1. De katten kan beoordelen ten opzichte van de erkende standaarden zonder het raadplegen van naslagwerken.
2. de katten in de juiste volgorde ten opzichte van elkaar kan plaatsen.
3. de genomen beslissingen met argumenten kan omkleden.
4. een keurrapport kan schrijven in correct Nederlands of in zijn landstaal mits er een keurmeester bij aanwezig is die de landstaal van de kandidaat beheerst.

De kandidaat moet op de hierna omschreven wijze praktijkexamen afleggen: parallel keuren met de 2 examinatorkeurmeesters.
De kandidaat schrijft van alle katten, waarop examen wordt gedaan, een keurrapport.
De katten moeten bovendien op kleur worden gedetermineerd, dus keurrapporten zonder kleurvermelding krijgen van de vereniging.

Daarnaast moet de kandidaat van zijn/haar gekeurde katten een voordracht voor de Best in Variëteit en Best in Show en Best of Best opmaken.
Deze keurrapporten worden vergeleken met de keurrapporten van de keurmeesters, die de betreffende katten gekeurd hebben door de examinator keurmeesters.
Hierna volgt een bespreking met de 2 examinator keurmeesters, eventueel in aanwezigheid van de gekeurde katten.
De kandidaat mag een afwijkende mening over de volgorde van plaatsing hebben, mits deze mening kan worden onderbouwd met steekhoudende argumenten.
Tijdens het praktijkexamen worden tenminste 20 en ten hoogste 25 katten gekeurd.
Voor de diverse rassen die niet meer het gewenste aantal halen beslist de examencommissie.

Slaagt de kandidaat niet voor het praktijkexamen dan moet de kandidaat minimaal 2 nieuwe leerling verklaringen van het betreffende ras overleggen gedateerd na het laatste niet behaalde examen.
Herexamen kan pas worden afgelegd 2 maanden na het examen wat niet is behaald.

Na 3 maal niet slagen voor het praktijkexamen van een ras moet opnieuw theoretisch examen worden afgelegd.

De examen kandidaat mag na het behalen van een examen voor een volgende ras groep examen afleggen met tussenpauze van tenminste 3 maanden.

Een examen kan in het buitenland worden afgelegd, maar er moet daar ook aan het minimum aantal katten, voor het examen voldaan worden.
In Duitsland bij voorkeur bij een vereniging die is aangesloten bij Catcollect, WACC.
In België bij de BCF.In Frankrijk bij een vereniging aangesloten bij het LOOF.
Of bij een andere vereniging uitdrukkelijk erkend door de Examencommissie.

Ras groepen waarvoor examen kan worden gedaan:
Perzisch Langhaar/Exotic Shorthair.
Maine Coon.
Noorse Boskat.
Siberische Kat/ Neva Masquerade.
Ragdoll, Heilige Birmaan.
Turkse Angora, Turkse Van.
Brits Korthaar,  Brits Langhaar, Karthuizer.
Abessijn, Somali.
Oosters Korthaar, Mandarin, Siamees, Seychellois KH + HLH, Balinees, Thai.
Blauwe Rus, Nebelung, Korat.
Burmees, Tonkanees, Singapura, Asian (o.a. Bombay, Burmilla, Tiffany),Tibetaan.
Scottish Fold, Highland Fold, Japanse Bobtail KH+HLH, American Curl KH+HLH.
Bengaal KH + HLH, Ocicat, Egyptische Mau.
Devon Rex, Cornish Rex, Selkirk Rex, Sphynx, Don Sphynx, Peterbald

Erecode:

 • Keurmeesters keuren te allen tijde volgens de geldende ras standaarden en omstandigheden van de kat.
 • Persoonlijke voorkeur dienen keurmeesters buiten beschouwing te laten.
 • Keurmeesters exposeren zelf geen katten op een kattententoonstelling waar zijzelf ook moet keuren en coördineren.
  Ook mogen geen katten geëxposeerd worden op een kattententoonstelling waar de partner of huisgenoot keurmeester is.
 • Indien een keurmeester katten te keuren krijgt, die uit eigen cattery stammen laat de keurmeester dit niet merken aan exposanten of collega-keurmeesters.
 • Keurmeesters beslissen altijd aan hand van zijn/haar eigen mening en laat zich nooit beïnvloeden door exposanten of tentoonstellingsorganisaties.
 • Keurmeester accepteren en respecteren de collega-keurmeesters en hun beslissingen.
  Ook zal geen mening gegeven worden tegenover derden als de kat niet door hem/haar gekeurd is.
 • Keurmeesters en leerling keurmeesters dienen zich er van bewust te zijn dat (leerling) keurmeester een bijdrage leveren aan een succesvolle voortgang en voortbestaan van kattententoonstellingen.
 • Zij dienen alles er aan bij te dragen dat het keurmeesters schap zijn goede naam blijft behouden.
 • Keurmeesters en leerling keurmeesters dienen zich niet in de vakken/carrés van exposanten begeven zolang de BIS niet zijn afgesloten.

.     Keurmeesters dienen niet te solliciteren naar een keurmeester functie.

.     Keurmeesters mogen geen examen afnemen van huisgenoten of familieleden.

Indien bij een Best in Show, een ras staat waar een keurmeester niet in is gecertificeerd, mag de betreffende keurmeester in deze serie niet mee stemmen.

.     Een bestuurslid van een vereniging kan geen examen doen op een kattententoonstelling georganiseerd door de betreffende vereniging.

Nieuwe kandidaten die aan de opleiding voor keurmeester beginnen worden geacht een verklaring te tekenen waarin aangegeven word dat hij/zij zich houdt aan de genoemde reglementen en erecode.

Tips en wat de vereniging waar examen wordt afgelegd zelf moet doen.

Een Internationale keurmeester is een keurmeester die in minimaal 4 landen heeft gekeurd.
Als hieraan niet is voldaan is het een keurmeester.

Een kattenvereniging dient een keurmeester te vragen of hij/zij akkoord gaat met een leerlingkeurmeester en voor welke rassen dit is.

Om het theorie examen zo transparant mogelijk te laten verlopen, moeten de 2 erkende keurmeesters die het examen afnemen in de keurruimte aanwezig zijn tijdens het theorie examen.
Deze keurmeesters kunnen tevens controleren dat er geen naslagwerken geraadpleegd kunnen worden.
Ook kan men er op toezien dat er geen contact is met derde(n), eigenaar(en) of exposant(en) van de te keuren katten.

Theorie -examen:

Zorgen voor de vragen en 2 erkende keurmeesters die het examen controleren. Een goed tijdschema voor het examen is beginnen om 8.30 uur dan is er 1½ uur tijd tot 10.00 uur. Direct daarna het examen nakijken.

Is de betreffende kandidaat geslaagd dan dient de vereniging waar het theorie-examen plaatsvindt te zorgen voor een oorkonde met het logo van de vereniging, de plaats en datum van de Kattententoonstelling, de naam van de kandidaat die examen doet, het ras waarvoor theorie examen is afgelegd.
De oorkonde kan dan getekend worden door de voorzitter van de betreffende vereniging en de 2 examinatorkeurmeesters die het examen afgenomen hebben.

Als de kandidaat is geslaagd voor het theorie-examen kan het praktijkexamen gelijk met de andere keuringen beginnen.

Praktijkexamen:

Zorgen voor keurrapporten van 20 tot 25 katten, zonder dat de kleuren van de katten er op staan als dit mogelijk is met het computerprogramma, wel gewoon al de andere gegevens laten staan zoals ras, klasse en geslacht.
Zorgen voor een goede steward die de katten zelf bij de eigenaar ophaalt en naar de kandidaat brengt.
Bij uitzondering als de kat moeilijk hanteerbaar is kan de eigenaar zelf voordragen maar liever niet.
Zorgen dat er geen andere personen bij de tafel van de examenkandidaat aanwezig zijn anders dan de steward, zodat de examenkandidaat in alle rust kan werken.

Als er doorslagen/kopieën zijn van de keurrapporten die de keurmeester bij zich houdt, moeten deze bewaard worden om het examen te kunnen controleren.
Zijn er enkele keurrapporten dan moeten deze van de katten waarop examen wordt gedaan, in het secretariaat apart gehouden worden zodat de examinatorkeurmeesters ze kunnen gebruiken bij het controleren van het examen.

Zorgen voor een oorkonde voor als de kandidaat is geslaagd, waarop is vermeld: het logo van de vereniging, de plaats en datum van de kattententoonstelling, de naam van de kandidaat die examen doet, het ras waarvoor examen wordt afgelegd en dat het een praktijkexamen is, handtekening van de voorzitter en handtekeningen van de 2 examinatorkeurmeesters die het examen hebben afgenomen.

Opmerking:

Beide examinatoren moeten een gedeelte van de katten waarop examen wordt gedaan zelf keuren.
Er kunnen ook katten bij het examen gedaan worden die door een andere keurmeester gekeurd worden.
Aan de betreffende keurmeester moet vooraf worden gevraagd of de keurrapporten voor het examen mogen worden gebruikt.

Een bestuurslid van een vereniging kan niet op een eigen Kattententoonstelling examen afleggen.